GEI Award 1998

Hon. Azeglio Ciampi received the GEI Award on October 6, 1998